ریسه 10 متری برقی

ریسه ستاره ای

ریسه قلبی

ریسه مفتولی